RA-MIN3 (Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi İçin Hammadeler ) projesi, endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmeyi ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan ve Ufuk2020 Programı alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı” kapsamında desteklenmekte olan bir ERA-Net Cofund projesidir. ERA-MIN3 projesi kapsamında 2021 yılı çağrısı başvuruya açılmıştır.

ERA-MIN3 projesi kapsamında açılan 2021 çağrısının konusu yakıt ve gıda hammadeleri hariç olmak üzere, metalik mineraller, inşaat malzemeleri ve endüstriyel minerallere yönelik ihtiyaç odaklı araştırmalardır. Çağrı aşağıdaki 5 ana konu başlığınındaki araştırmaları kapsamaktadır:

  1. Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar)
  2. Döngüsel dizayn
  3. İşleme, üretim ve yeniden imalat
  4. Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanımı (ikincil kaynaklar)
  5. Ortak kesişen alanlar

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Çağrı metnine ve çağrı ile ilgili detaylı bilgiye https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021 bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir. Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Çağrı Takvimi:

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 01.04.2021 (17:00 CET)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 15/04/2021 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 22/04/2021 (17:30 TSİ)

KAYNAK: TÜBİTAK