Teknokent, ülkemizde yürütülen Araştırma Geliştirme Faaliyetlerini ve Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni teşvik etmek amacıyla 2001 yılında yürürlüğe giren 4691 no’lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile kurululan bölgelerdir.

Teknolojinin yoğun olduğu alanlarda girişimciliği teşvik etmek amacıyla proje sahibi yeni işletmelere “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” uyarınca uygun koşullarda ofis alanı ve şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda danışmanlık hizmetlerinin verildiği alandır.

Konya Teknokent’e 4691 sayılı kanunda özellikleri belirtilen, Ar-Ge faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

Konya Teknokent’e ön başvuru işlemleri online olarak aşağıdaki linkten yapılmaktadır. Başvuru formunda belirtmiş olduğunuz mail adresine gelen doğrulama kodunu onaylamanız gerekmektedir. Aday girişimci/şirket başvuru statüsünde istenilen proje bilgileri tamamlandıktan sonra Konya Teknokent ArgePortal sekmesine yönlendirileceksiniz. Proje Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere 'Proje Bilgi Formu' ve 'Firma Tanıtım Kartı' alanlarını doldurduğunuzda başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Başvuru ile ilgili sorularınız için Konya Teknokent Proje Birimi ile görüşebilirsiniz.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren girişimci firmalara sağlanan destek ve muafiyetler şunlardır:
• Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti
• Ar-Ge Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti
• KDV Muafiyeti
• Sigorta Prim Desteği
• Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Öğretim Üyelerine Sağlanan Destekler
• Bölge Dışı Çalışma İzni
• Teknolojik Ürün Yatırım İzin Desteği
• Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Kolaylığı
• Yabancı Yatırımcıların Teşvik Edilmesi
• TÜBİTAK Projelerine Sağlanan Özel Destek Uygulamaları
• Temel Bilimler Desteği
Başvuru ile ilgili sorularınız için Konya Teknokent Proje Birimi ile görüşebilirsiniz.

Ön başvurular ücretsiz olup, değerlendirme komisyonuna gönderilen projeler için aşağıda belirtilen tutarlar tahsil edilecektir.
Ar-Ge / Yazılım / Tasarım projeleri başvuruları: 1.500,00 TL + KDV (%18)
Kuluçka Merkezi başvuruları: 550,00 TL + KDV (%18) olarak belirlenmiştir.

Değerlendirme Komisyonu, firmanın faaliyet alanına ve Teknokent‘te yürütülmek istenen Ar-Ge veya yazılım projesinin konusuna uygun uzman iki öğretim üyesi ve bir sektör temsilcisinden oluşmaktadır.
Değerlendirmeler online olarak gerçekleşmekte olup, komisyonun firmaya sorular yöneltebilmesi amacıyla Teknokent Proje Birimi tarafından koordinasyon sağlanmaktadır.
Proje değerlendirme komisyonunun yazılı görüşleri Konya Teknokent Yönetici Şirket Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onay verilmesi durumunda ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

Firmaların başvuru formlarını teslim etmelerinden itibaren en geç 45 gün içerisinde başvuru talebi karara bağlanmaktadır.

4691 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca; “Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31’inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36’ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz. (2) Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39’uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.” şeklinde düzenlenmiş olup, Konya Teknokent A.Ş. tarafından bölgede şirket kurmak isteyen akademisyenlere mentörlük desteği verilmektedir. Ayrıca çoğunluk hissesine sahip ortaklık yapısında oluşan tüzel kişiliklere belli oranda işletme gideri indirimi uygulanmaktadır.

Konya Teknokent’te firmaların ihtiyaçlarına göre, değişen büyüklüklerde ofis alanları kiralanması mümkün olup, bu alan en az kişi başı 7,5 m² olarak hesaplanır.

Girişimci firmalar farklı projelerle başvuru yapıp onay almaları durumunda şirket şubelerini açarak diğer Teknokent’lerde de yer alabilirler.

Konya Teknokent’te kira ücretlendirmesi m2 başına belirlenen tutarda aylık olarak yapılmaktadır.
Ayrıca içerisinde ısınma, su, güvenlik, aydınlatma, çevre düzenlemesi (peyzaj), teknik tesis ve temizlik gibi hizmet kalemlerinin olduğu ortak alan giderleri de yine m2 başına aylık olarak alınmaktadır. Elektrik giderleri de kullanıma bağlı olarak ayrıca ücretlendirilmektedir. 

Konya Teknokent’te yer alarak 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Firmalar, yönetici şirket veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek, mevcut portal sistemini aktif olarak kullanmak ve periyodik faaliyet formlarını doldurulmakla yükümlüdür.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendine göre “Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemler yapılır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki aşağıda belirtilen faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ilgili Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.
a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları,
b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar,
c) Saha araştırması,
d) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler,
e) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Yazılım, Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yürüten firmaların, bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibarıyla tamamlamış oldukları projelerden elde edecekleri kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, bölgede faaliyete geçtikten sonrada devam ettirdikleri yazılım, Ar-Ge veya tasarıma dayalı projelerden sağladıkları kazancın ancak projenin bölgede gerçekleştirilen kısmına ilişkin kazanç kısmı istisnadan yararlanabilecektir.

İlgili projenin yeni geçilecek olan bölge tarafından Proje Değerlendirme Komisyonu’nda yeniden değerlendirilmesi kaydıyla geçebilir.

Başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca onaylanan projesinin yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmadan girişimci firmaya bölgede yer tahsis edilebilir.

İthal edilen eşyalarda, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan 4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunan bütün firmalar gümrük vergisi istisnasından yararlanabilirler.

Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi yönetmeliğin 14’üncü maddesi kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirir.

Hayır, yeterli değildir. İşletmenin, girişimci firmaya kuruluşunda veya sonrasında ortak olması ve sermaye koyması zorunludur.

Herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak indirime konu olan destek miktarı yıllık 500.000 TL’yi aşamaz.

Destek firmaları 4691 sayılı kanunla sunulan avantajlardan yararlanamazlar.

Üniversite öğretim elemanları ile projelerde iş birliği yapmak isteyen firmaların, Konya Teknokent bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Akademisyenlere, girişimcilere, öğrencilere ve sanayi sektörüne hizmet veren TTO bünyesinde; Kurumsal İletişim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi İş birliği, Patent ve Girişimcilik birimleri bulunmaktadır. Teknoloji Transfer Ofisi; üniversite-sanayi koordinasyonunu sağlamak, araştırma çalışmalarını ticari ve danışmanlık kapsamında desteklemek gibi hizmetler vermesinin yanında; bilgilendirme, eğitim, proje destekleri, iş birliği, fikri sınai mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme konularında da destek sağlamaktadır.

Yabancı şirketler Türkiye’de şirket kurmadan yurt dışındaki ana şirketleri üzerinden bölgede yer alabilirler.

Yabancı şirketler Türkiye’deki ilk şirketini Teknokent bölgesi içinde kurabilirler. Bölge dışında şirket kurup başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Eğer birden fazla yabancı uyruklu personel çalıştırma durumu varsa her yabancı uyruklu personel için 5 T.C. vatandaşının çalıştırılması gerekmektedir.

İş başvurusu yapmak için web sitemizin CV Havuzu arayüzünü kullanabilir, açık ilanlara başvurabilir veya özgeçmişlerinizi proje birimine bırakabilirsiniz.

Konya Teknokent’te yer alan firmalar, Kurumsal İletişim Departmanı ile iletişime geçerek Teknokent’in resmi internet sitesinde iş ilanlarını ücretsiz yayınlayabilir ve başvuru havuzundan faydalanabilirler.

Konya Teknokent’te belirlenen parsellerde arazi kiralanması ve firmaların kendi binasını inşa etmesi mümkündür.